Főegyházmegyei Könyvtár, Eger

Könyvtárunk bibliográfiája

(A bibliográfia nem teljes, lehetőségeink szerint igyekszünk folyamatosan frissíteni.)

1. ALBERT Ferenc: Az egri érsekmegyei könyvtár. = Eger, 1864. febr. 11, 18; márc. 3, 10, 24; ápr. 14,21; máj. 5, 12.

2. ALBERT Ferenc: Az egri érsekmegyei könyvtár leírása. = Albert Ferenc: Heves és Külső- Szolnok vármegyék leírása. Eger, 1868. 117-128.

3. ALBERT Ferenc: Az egri lyceum és egyházmegyei könyvtárának leírása és története. = Egri Értesítő. 1861. nov. 7, 10, 14, 24, 28.

4. ALBERT Ferenc: Könyvtárrendezés tervvázlata. = Irodalmi Szemle. 1879. 4. sz. 69-71.

5. ANTALÓCZI Lajos: The Archdioeesan Library of Eger IX. Bp. 1989. 30. (Angol és magyar nyelven.)

6. ANTALÓCZI Lajos: Az egri érseki könyvtárról. = Magyar Nemzet, 1987. szept. 26. (Válasz Kozma Antalnak a Magyar Nemzet 1987. aug. 11-i számában megjelent cikkére.)

7. ANTALÓCZI Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története. Bp. 1986. 39. (Különlenyomat az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusából.)

8. ANTALÓCZI Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története 1793-1989. Eger, 1989. 64.

9. ANTALÓCZI Lajos: Iványi Sándor emlékére. = Új Ember, 1983. szept. 4.

10. ANTALÓCZI LAJOS-SZRÁNYI Imre: Eger (Erlau) Főegyházmegyei Könyvtár (Bibliothek der Erzdiözese) Handbuch Dutscher Historischer Buchbstände in Europa. Bf. 5. Ungarn. Bearb. Judit P. Vásárhelyi Olms-Weidmann, Hildesheim-Zürich-New York 1998. 154-159. p.

11. BAKOS József: Comenius Januaja első kiadásának egyetlen magyarországi példányáról. = Magyar Könyvszemle, 1967. 2. sz. 159-160.

12. BAKOS József: A könyvek sorsa (A Nádasdy-könyvtár Egerbe került könyveinek filológiai és könyvtörténeti vonatkozásairól.) = Hevesi Szemle, 1974. 2. sz. 50-51.

13. BAKOS József: Nevelésügyi és művelődéstörténeti adatok egy XVIII. századi diákalbumban (1702-1737). = Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve V. Eger, 1959. 667-671. (A könyvtár tulajdonában lévő Szent-Péteri János peregrinusdiák kéziratos albuma.)

14. BALECZKY Emil: Egerszkij rukopisznüj irmologij. = Studia Slavica. 4. sz. 1958. 3-4. sz. 213-323.

15. BASKAI Ernőné: Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola volt Lyceum épületének barokk korabeli freskói = Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei X. Eger, 1972. 431-441. (433-437.: A könyvtár)

16. BERZY András: Adalékok Kemény Zsigmond életéhez és korához. Ilucz Oláh János levelei Danielik Jánoshoz. = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve VII. Eger, 1961. 648-656.

17. BERZY András: Tárkányi Béla ismeretlen verse. = Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. Eger, 1964. 649-652. (A nemzet vőlegénye című balladáját közölte.)

18. BERZY András: Vachot Imre ismeretlen levele Kovács Mihályhoz. = Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. 1964. 652-654.

19. BITSKEY István: Androvics Miklós egri könyvtára 1777-ben. = Magyar Könyvszemle, 1974. 3-4. sz. 325-331.

20. BITSKEY István: Janzenizmus és ortodoxia. (Az egri püspöki könyvtár olasz anyaga a felvilágosodás korában.) = Magyar Könyvszemle 1962. 1. sz. 60-67.

21. BITSKEY István: Könyvek a XVIII. századi Egerben. = Hevesi Szemle, 1974. 2. sz. 47-49. (A Főegyházmegyei Könyvtárban őrzött Muratori-művekről is említést tett.)

22. BÖHM János: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár és annak szakszerű czímjegyzéke. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 7. sz. 108-109; 9. sz. 128-131; 10. sz. 145-147. (Michalek Manó könyvének ismertetése.)

23. BREZNAY Imre: Eger szerepe a közművelésben. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1938. 2. sz. 17-20. (19.: A Főegyházmegyei Könyvtár.)

24. BREZNAY Imre: Szepesy Ignác Pécsi püspök emlékezete. Halálának 100. évfordulója alkalmával. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1938. 8. sz. 113-116.

25. BOZÓKY Géza: Csonkamagyarország katolikus könyvtárainak jövője. = Magyar Kultúra, 1923. 10. sz. 272-280. (273.: A Főegyházmegyei Könyvtár.)

26. BUSA Margit: A legelső magyarországi német nyelvű női folyóirat. (Zeitung für Damen) = Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1963-1964. Hp. 1966. 265-269.

27. CSAPODI Csaba-TÓTH András-VÉRTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp. 1987. - (135. Eszterházy Károly magánkönyvtára.)

28. CSÁSZÁR Ferenc: Az egri Dante-codexról. = Új Magyar Múseum, 1854. VIII. v. augusztusi füzet. 153-163.

29. CSEKEI: Czímeres emlékalbum Egerből. (Hat címerképpel.) = Turul, 1905. 23. köt 130-133. (A XVIII. század közepén Barkóczy Ferenc püspök által alapított Legszentségesebb Oltári Szentségről elnevezett egyesület albuma.)

30. CSONTOSI János: Adalék a magyarországi XIV-XV. századi könyvmásolók, betűfestők történetéhez. = Magyar Könyvszemle, 1879. I. füzet január-február. 42-59. (45.: Miskolczi László 1394-ben a könyvtárban őrzött hártya-miséskönyv másolását végezte.)

31. CSONTOSI János: A pécsi, egri és gyöngyösi könyvtárakról. = Magyar Könyvszemle, 1880. II-III. füzet, március-június. 184-189. (186-187.; Főegyházmegyei Könyvtár.)

32. CHYZER Kornél: Montedegói Albert Ferencz. (Sz. 1811-1883.) = Eger, 1886. aug. 31.

33. A cziszterczi rend kath. főgimnáziumának könyvtára. Az Érseki Főegyházmegye Könyvtára. Az érseki papnevelő intézet könyvtára. A joglíczeum könyvtára. A Szent Ferencz Rend kolostorának könyvtára. = Magyar Minerva, 1900. 130- 133.

34. DAMBROVSZKY Imre-Michalek Manó. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1915. 18. sz. 141-145.

35. Az egri líceum. = SEBESTÉNY Sándor: Egri emlékhelyek. Eger, 1970. 46-48. (A könyvtár nevezetes könyvei.)

36. Az egri lyceumi könyvtár. - Egy gondosan elzárt nyilvánosság. = Egri Ujság, 1895. ápr. 30.

37. Eger és Vidéke. = Hunfalvi János: Magyarország és Erdély- eredeti képekben. II. kötet. Darmstadt, 1860. 180-193. (182. Főegyházmegyei Könyvtár.)

38. Egy Dante-codex Magyarországban. = Irodalmi Szemle, 1884. 6. 47-48. (Ismertetés Vaisz Ignác cikkéről, amely a Giornale storico della litteratura italiano című római havi szemlében jelent meg. Címe: Un codice Dantesco in Ungheria.)

39. Egyházmegyénk hitélete köréből. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1878. 2. sz. l4. (Az érseki lyceum fennállásának közelgő százados ünnepe alkalmából a líceumi könyvtárat újból rendezi Stefanovszky Sándor könyvtáros.)

40. Gróf Eszterházy Károlynak igaz tisztelői: Elfelejthetetlen emlékezetű Egri Püspök Galánthai Gróf Eszterházy Károlynak jeles Élete, Közhasznú építési, és különösen az általa szerzett, utána pedig nevekedett megyebéli Könyv-Gyűjteménynek leírássa. = Tudományos Gyűjtemény, 1819. V. köt 3-32.

41. FARKAS András: Az egri bibliotékától a Főegyházmegyei Könyvtárig. = Hevesi Szemle, 1979. 4. sz. 44-47.

42. FARKAS András: Kétszáz éves a Főegyházmegyei Könyvtár. [Interjú dr. Antalóczi Lajos főkönyvtárossal.] = Heves Megyei Hírlap, 1993. június 23.

43. FARKAS András: Kódexek és ősnyomtatványok között. - Látogatás a legnagyobb egri könyvtárban. = Népújság, 1958. jún. 13. (Beszélgetés Ritter Mártonnal, a könyvtár vezetőjével.)

44. FARKAS András: Tudományos kutatás - tudományos munka. - Látogatás az Egri Főegyházmegyei Könyvtár dolgozószobájában. = Népújság, 1967. júl. 5.

45. FÖLDVÁRI Sándor: Adatok az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill és glagolita nyomtatványainak proveniencia kérdéséhez. = Magyar Könyvszemle, 1992. 2. sz. 169-173.

46. FÖLDVÁRI Sándor-OJKOZI Eszter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill és glagolita nyomtatványai. Debrecen, 1992. XXXIV + 23.

47. GÁBOR László: Az egyházmegye szellemi kincses háza. = Heves Megyei Hírlap, 1992. aug. 19-20.

48. GARAI Tamás: Ismeretlen kincsek az érseki könyvtárban. = Hétfői Hírek, 1973. szept. 24.

49. GARAS Klára: Kracker János Lukács 1717-1779. - Adalék a magyarországi barokk festészet történetéhez. Hp. 1941. (51-53. A festőművész egri munkássága.)

50. GARAS Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Bp. 1955. (52-53. A könyvtár freskója.)

51. GENTHON István: Az egri líceum. Műemlékeink. Bp. 1955. (26, 31. A könyvtár.)

52. GERő László: Eger. Magyar műemlékek. Eger, 1954. (52. A könyvtár.)

53. GODÓ Ferencné: Emlékezés a Törökországi levelek írójára. Egerben őrzik Mikes Kelemen leveleit. = Népújság, 1961. okt. 3.

54. GOROVE László: Eger városának történetei. Eger, 1876. (247-248. A könyvtár.)

55. GULYÁS Pál: A könyvek és könyvtárak hajdan és most. Bp. 1924. (A Zászlónk diákkönyvtára. 97-100.) (6. A könyvtár.)

56. GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. = Magyar Könyvszemle, 1923. I-II. füzet 27-94; III-IV. füzet 176-199; 1924. 13-71. (1923. 89.: Eszterházy Károly püspök magánkönyvtára, 1924. 16. 58.: Főegyházmegyei Könyvtár.)

57. Hát van Egerben könyvtár? = Egri Híradó, 1895. ápr. 20. (A líceumi könyvtár.)

58. HELLEBRANT Árpád: Ipolyi Arnold levelei Toldy Ferenczhez, = ItK, 1926. 76-87. (Az 1867. október 21-i levélből kitűnik, hogy Toldy felajánlotta könyvtárát, vagy annak egy részét Bartakovics érseknek megvételre. E munkák közt volt Mikes Kelemen Törökországi leveleinek gyűjteménye is.)

59. HENKEY-HőNIG Károly: Az egyházmegyei könyvtár lehetőségei. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1944. 7-8. sz. 74.

60. HOFFMANN Edith: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. (34. 245. A Serravalle-féle Dante fordítás, a Missale Strigoniense misekönyv.)

61. HOLL Béla: Iványi Sándor (1917-1983). = Magyar Könyvszemle, 1984. 1-2. sz. 133.

62. HUBAY Ilona: Missalia Hungarica. Régi magyar misekönyvek. Bp. 1938. (37-38. Missale ad usum dominorum ultramontanorum Veronae, 1480; Missale Sitigoniense, Nürnbergae 1484.)

63. HUTTAY Lipót: A Barkóczy-album. = Egri Újság, 1912. júl. 10, 11.

64. HUTTKAY Lipót: A Barkóczy-album (1757-ből. Részlet a százesztendős egri érsekség történetéből. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1905. 10. sz. 79-81. (A könyvtár nevezetességei, különös tekintettel az 1757-böl származó kéziratos Barkóczy-albumra, amely a püspök által az említett évben megalakított Oltáriszentség imádására alakított egyesülete volt.)

65. HUTTKAY Lipót: Mikes Kelemen Törökországi levelei. Eger, 1905. (3-9. A könyvtár nevezetességei.)

66. HUTTKAY Lipót: Tárkányi élete, kisebb művei és bibliafordítása. Szemelvény az egri érsekség történetének irodalmi részéből. Eger, 1909. (74-78. A könyvtár legnevezetesebb kódexei, könyvei.)

67. HUTTKAY Lipót. = KONCZ Ákos: Az egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 108-109.

68. HUTTKAY Lipót. = SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. TV. Bp. 1896. 1479.

69. ÍJJAS Antal: Látogatás az egri érseki könyvtár kincseinél. = Új Ember, 1956. febr. 12.

70. ILLÉS György: Mesélő könyvtárak. Bp. 1984. 31-41.

71. IVÁNYI Béla: Az Istvánffy-stylionarium újabb kori címerleírásai. = Turul, 1936. 34-36.

72. IVÁNYI Béla: Középkori címeres levelek. = Turul, 1934. 16-26. (23-25. A könyvtárban lévő Istvánffy-stylionarium című kézirat.)

73. IVÁNYI Sándor: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa. - 1850 előtti kéziratok - Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1986. 250. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptoruum que in bibliothecis eccleiasticis Hungariae asservantur 5.)

74. IVÁNYI Sándor: Neovidensis és Regnum Mortuorum. = Magyar Könyvszemle, 1962. 4. sz. 333-334.

75. KÁTAY Gábor: Ahol évszázados gondolatokat őriznek. Népújság, 1966. jún. 14.

76. KAZINCZY Ferenc: Magyarországi utak. Eger, 1789. okt 22. = KAZINCZY Ferenc művei. I. Bp. 1979. 554-559. (556. Az író látogatása a könyvtárban.)

77. KAZINCZY Ferenc: Pályám emlékezete. = KAZINCZY Ferenc művei. I. Bp. 1979. (305. Az író 1787-es egri látogatása a líceumi könyvtárban.)

78. KELÉNYI B. Ottó: Eszterházy Károly gróf egri püspök csillagvizsgálójának könyvtára és az egri asztronómusok működése. = Stella, 1930. 1-2. sz. 22-38.

79. KELÉNYI B. Ottó: Eszterházy Károly gróf (1725-1799) egri püspök és a magyar nyelv. = Magyar Nyelv, 1932. 1-2. sz. 41-45.

80. KISS Péter: Epizódok a Főegyházmegyei Könyvtár történetéből. Amíg egy bibliotéka megszületik. = Heves Megyei Hírlap, 1993. febr. 10.

81. KNAUZ Nándor: A magyar egyház régi szokásai. Régi misekönyvek. = Magyar Sion, 1869. 5-15. 251-263. (9. Az Esztergomi missale 1484-ben Nürnbergben kiadott példánya; 252. a Velencében  1512-ben kiadott Missale secundum chorum alme ecclesie Strigoniensis; 26 1-262. Missale Strigoniense.)

82. KÓKAY György: Kazinczy Ferenc és a korabeli magyar könyvtárak. = Könyvtáros, 1959. 12. sz. 894-895. (Kazinczy egri könyvtári látogatásai.)

83. KONCZ Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 262.

84. KOVÁCZ Zoltán: A magyar katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából. = Könyvtári Figyelő, 1973.3. sz. 3 13-322. (Egri adatok is.)

85. KOZMA Antal: Egy XVIII. századi száműzött jezsuita teológus francia nyelvű verses kézirata az egri érseki líceum könyvtárában. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1938. 398-402. (Gulielmus Leclerc teológus kéziratát ismertette, melyet Eszterházy Károly püspöknek ajánlott a szerzője.)

86. KOZMA Antal: Fénelon Télemaque-jának egy 18. századi magyar verses feldolgozása. Pécs, 1932. 77. (Hriagyel Mártonnak a könyvtárban kézíratban meglévő munkája.)

87. KOZMA Antal: Hová lettek az egri líceumi könyvtár francia vonatkozású ritkaságai? = Magyar Nemzet, 1987. aug. 11. (Válasz: 6. tétel.)

88. KOVACHICH József Miklós: Hágen Germania IV. Berlin 1841. (A könyvtár Buch der Gleichnissen című XV. századi kézirata.)

89. KRAJCZÁR Imre: Ritka könyvek, ritka vendégek, Thúróczy krónikája Mikes Kelemen törökországi leveles könyve, Mozart Magyarországon megtalálható levele, Sanson-féle atlasz, ritka könyvek. = Népújság, 1964. márc. 5.

90. KUMMER Karl Ferdinánd: Erlauer Spiele. Sechs altdeutsche Mysterien des XV-ten Jahrhundiets. Bécs, 1882. (A kódex a 18. században jutott Egerbe.)

91. KUBINYI Ferencz-VAHOT Imre: Magyarország és Erdélyország képekben. IV. Pest. 1854. 1-84. (46-47. A könyvtár leírása.)

92. LENGYEL László: A barokk Eger és Heves megye. Bp. 1993. 15. A Főegyházmegyei Könyvtár freskói és berendezése.

93. LESKÓ József = KONCZ Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 155.

94. LESKÓ József= SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. VII. Bp. 1900. 1116-1117.

95. LESKÓ József: Adalékok a Líceumhoz. = Eger, 1912. jún. 22.

96. LESKÓ József: Garampi nuncius és egyházmegyénk. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1921. 17.sz. 141-143.

97. LÉVAY Edit: Ilosvai Selymes Péter ismeretlen históriás éneke Mátyás királyról. (A Pompéry kódex.) ItK 1978. 5-6. sz. 647-674.)

98. LÉVAY Edit: Fáy András kiadatlan prózája. (A Darvas-gyűjtemény.) = Acta Historica Litterária Hungarica. 21. 1985. 181-185. (Fáy eddig kiadatlan kéziratos könyve.)

99. LőKÖS István: Eger és a felvilágosodás. = Irodalomtörténet, 1986. 2. 409-423. (418- 419.: A könyvtár könyveinek XVIII. századi összetétele.)

100. LőKÖS István: Megyénk az irodalomban. Mikes Kelemen. = Népújság, 1969. máj. 1.

101. LUDÁNYI Gabriella: Adalékok az egri líceum könyvtártermének ikonológiai problematikájához. = Egyházak a változó világban. Szerkesztette: BÁRDOS István és BEKE Margit. Esztergom, 1992. 339-343.

102. LUKÁCS Tamás: A 200. évfordulón európai szintű legyen a Főegyházmegyei Könyvtár. [Beszélgetés Antalóczi Lajos érseki főkönyvtárossal = Egri Újság, 1989. aug. 4.

103. LUKINICH Imre: Barclay „Argenis”-ének magyar fordításaihoz. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1912. 764-765. (Egerben megjelent 1792-ben Fejér Antal fordításában, melyet özvegye adott ki.)

104. MARICS József: Gondolatok és kéziratok az egri könyvtárban. = Katolikus Szó, 1987. nov. 22-29. (Iványi Sándor kéziratkatalógusa.)

105. MICHALEK Emánuel. = KONCZ Ákos: Az egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 175-177.

106. MICHALEK Manó. = SEBESTÉNY Sándor: Egri emlékhelyek. Eger, 1970. 55.

107. MICHALEK Manó. = SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. VIII. Bp. 1902. 1226- 1227.

108. MICHALEK Manó; Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. Eger, 1893. 720.

109. MICHALEK Manó; Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. II. Eger, 742.

110. MICHALEK Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. Pótlék-füzet (1891-1893. évi gyarapodás.) Eger, 1894. 189.

111. MICHALEK Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. II. Pótlék-füzet. (1894-1899. évi gyarapodás.) Eger, 1900. 127.

112. MICHALEK Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár története, (Átvéve az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke című műböl.) =
Irodalmi Szemle, 1893. 4. sz. 25-28; 5. sz. 33-34.

113. MICHALEK Manó: Mit ábrázol az egri éseki lyceumi könyvtárterem boltozatának frescofestménye? = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 7. sz. 109-110.

114. Mozart bécsi levelei. Szerkesztette, fordította és a bevezető tanulmányt írta: GEDEON Tibor. Bp. 1960. 264-265.

115. OKOS Miklós: Könyvek kaldeus és flamand nyelven. Kilencvenezer kötet a világ minden tájáról. Látogatás a líceumi könyvtárban. = Népújság, 1962. júl. 22.

116. OMEGA: Még egyszer a könyvtár! Egri Híradó, 1895. ápr. 27. (Vita az Egri Újság 1895. ápr. 23-i cikkével.)

117. OMIKRON: Az egri érsekmegyei könyvtár - Hát van Egerben könyvtár? = Egri Újság, 1895. ápr. 23.

118. OSVALD István: A Magyar Athén. = Eger, 1930. okt. 4. (A könyvtár, illetve Mikes Kelemen Törökországi levelei.)

119. PALLAGI Béláné-ZBISKÓ Emőné: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyagából. I. = Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve VIII. Eger, 1962. 608-616.

120. PALLAGI Béláné-ZBISKÓ Emőné: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyagából. II. = Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. I. Eger, 1963. 431- 441.

121. PALLAGI Béláné-ZBISKÓ Emőné: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyagából. III. = Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. Eger, 1964. 664-681.

122. PALLAGI Béláné-ZBISKÓ Emöné: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyagából. IV. = Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei IV. Eger, 1966. 559-578.

123. PAPP Ferenc: B. Kemény Zsigmondnak Danielik János püspökhöz irt levelei. = ItK, 1918. 295-298. (1867. febr. 6-i, 1868. máj. 30-i és aug. 4-i levelek.)

124. PASTEINER Gyula: XVIII. századbeli falfestmények Magyarországon. = Akadémiai Ettesítő, 1896. 192-200. (198-199. A könyvtár freskója.)

125. PÁSZTOR Emil: „Édes néném, mi jó a földön járni.” Mikes Kelemen Egri leveleskönyvének kettős évfordulójára. = Népújság, 1967. okt 8.

126. PÁZMÁN Alajos: Vallási állapotok Eger és környékén a törökfoglalás előtt. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1870. 15. 121-123; 16. 129-130; 17. 137-140., (138.; Verancsics Antal püspök kéziratai eredetileg a Főegyházmegyei Könyvtárban voltak.)

127. PÉCSI István: Csoportkép: zsenikkel, tudósokkal. Látogatás az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. = Népújság, 1973. jún. 10.

128. PFEIFFER, Franz: Quellenmaterial zu altdentschen Dichtungen. I. Wien. 1867. (Besonders abgedruck aus dem XVI. Bande der Denkschriflen der philossophisch-historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der wissenschaften.) Zu Hartmans Gregorius; I. Erlauer Handschrift. 20-46.

129. PFEIFFER János: Emlékezés gróf Eszterházy Károly püspökről. (1725-1799) Veszprém, 1940. 18.

130. RADO, Polycarpus: Libri liturgici manuscripti Bibliothecarum Hungariae. Bp. 1947. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. XXVI. 114-118. Missales Benedicki juxta Gron ex anno 1394.)

131. RADO, Polycarpus: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et Linitropharum regionum. Bp. 1973. (25. Missale S. Benedici juxta Gron ex Anno 1394. (Garamszentbenedek) 314-317. Diurnale Germaniae melidionalis cum Kalendario pataviensi S. XIV/ex.; 363-364. Breviarium aestivum dioecesis pataviensis post 1416.; 409-411. Breviarium chorale dioecesis pataviensis post annum 1485.)

132. RITTER Márton: Gyalogi János ismeretlen latin versei az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. = Vigilia 1965. I. 63-64. (Gyalogi János a XVIII. század eleji erdélyi ellenreformáció egyik jellegzetes alakja.)

133. SARKADY István: Monte Degoi Albert Ferencz. = Hajnal. Arcképekkel és életrajzokkal díszített naptár 1864-ik szökőévre. Pest. 1863. 42-44.

134. SCHMOTZER Pál: Néhány szó az Egri Főegyházmegyei Könyvtárról. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1943. 3. sz. 22-23; 4. sz. 32-33.

135. SEBESTÉNY Sándor: Mikor kerültek Mikes Kelemen Törökországi levelei Egerbe? = Nép- újság, 1971. febr. 4.

136. SOÓS Imre: Az egri egyetem felállításának terve (1754-1777). = Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei V. Eger, 1967. 303-321.

137. SUGÁR István: Lapozgatás az érseki könyvtár vendégkönyvében. = Heves Megyei Hírlap, 1992.jún. 19.

138. SUPPAN, Wolfgang: Zur Musik der „Erlauer Spiele”. = Studia Musica Hungarica, 1969. 1-4, 409- 421.

139. SURÁNYI Imre: Új ősnyomtatványok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 2005. 4. sz. 430-435. p.

140. SURÁNYI Imre: Címlapkuriózumok az Egri Főegyházmegyei Könyvtár anyagából. Könyv és Könyvtár, XXVII/2005., Debrecen. 377-411 p.

141. SURÁNYI Imre: Eger főpásztorainak, főpapjainak és felsőfokú tanintézményeinek liber gardualisai az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából Szerk.: Löffler Erzsébet – Seregély György, Egri Főegyházmegye, Eger, 2005. 177-227. p.

142. SURÁNYI Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai. Válogatás a 11-19. századokban megjelent kézíratos és nyomtatott művek közül. Líceum Kiadó, Eger, 2005.

143. SZABÓ Mihály: Giovanni Serravalle latin Divina Commedia-fordításai és kommentárja az egri Serravalle-kódexben. = Dante a középkor és a renaissance között. Dante-emlékkönyv. Bp. 1966. 433-464.

144. SZALAY László: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Neune Folge III. 1855. 251.

145. SZARVASI Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. (Főpapok és főurak, nemesek és polgárok gyűjteményei.) Bp. 1939. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai VII.) (22. 24-25. 26-27. 29-32. Eszterházy Károly püspök magánkönyvtára.)

146. SZECSKÓ Károly: Antalóczi Lajos; Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története. = Magyar Könyvszemle, 1990. 3-4. sz. 174-175.

147. SZECSKÓ Károly: Kincsek a könyvtárban. = Természettudományi Közlöny, 1967. 4. 157-158.

148. SZECSKÓ Károly: Műemléki séták - Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kincsei. = Egri Újság, 1990. jún. 1.

149. SZÉCHENYI István: Napló Bp. 1978. 1084-1085. p. (1845. szeptember 28-i látogatása a líceumban.)

150. SZÉNÁSZKY Mária: Szepesy Ignác kulturális tevékenysége. = Magyar Könyvszemle, 1992. I. sz. 13-22. (17.; Az egri könyvtár.)

151. SZEPESY Sándor: Az egri Lyceum bölcsőkora IV. = Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 15. sz. 197-198. (A könyvtárterem freskója.)

152. SZINNYEI József: Könyvtárrendezésről. - Irodalmi Szemle, 1879. II. sz. 77-80. (I-Iozzászólás Albert Ferenc cikkéhez. Lásd; 3. tétel.)

153. SZMRECSÁNYI Miklós: Eger és környékének részletes kalauza. Bp. 1925. (20-21. A könyvtár.)

154. SZMRECSÁNYI Miklós: Eger művészetéről. Tanulmányok és jegyzetek a hazai barokk történetéhez. Bp. 1937. (12 1-123. A könyvtár szekrényei és Kracker János Lukács freskója.)

155. TARDY Lajos: Egy jó útra tért besúgó életrajza. (1768-18 13 után) = Kis magyar történetek. Bp. 1986. (108-127. 111-112. Dobsa Lajos életútja Eszterházy Károly könyvtárának ismertetésével.)

156. Texte und Melodien der „Erlauer Spiele”. Heraussgegeben Von Wolfgang Suppan, auf Grund einer Textübertragung von Johannes Janota. (Musiketlmologische Sammelbiinde 11.) Tutzing. 1990. 252.

157. TOLDY Ferenc: Egri szünnapok. = Új Magyar Múzeum, 1853. X. v. octoberi füzet. 5 15-534. (A könyvtár nevezetességeit ismertette 1853 nyárvégi egri látogatásának ismeretei alapján.)

158. TOMBOR Ilona: Dante-nyomok irodalmunkban Császár Ferencig. = Vigilia, 1965. 8. sz. 464-469. (465.: Az Egerben őrzött Dante-kódex.)

159. TRAVNIK, Eugen: Zur Enstehung der Kirchenfürβtlichen Bibliotheken Ungarns im 18. Jahrhundert. Bp. 1933. 177-188. (Német Philológiai Dolgozatok 60. - Festhcrif für Gedeon Petz.)

160. TÓTH Sándor: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. = Új Ember, 1984. febr. 26.

161. Utazás a Lyceum körül. = Eger, 1912. jún. 8. (A cikk reflexió Markó Miklósnak 1912. máj. 26-án a Magyarországban az egri líceumról írott cikkére, amely a könyvtárral is foglalkozik.)

162. VARGA Ottó: Régi egyházi könyvtárak. = Magyar Könyvszemle, 1937. I. füzet. 12-18.

163. VARJAS Béla: Le dévéloppement des bihliothéques hongroises 1945-1955. Bp. 1956. (52-53. A Főegyházmegyei Könyvtár.)

164. VARJÚ Elemér: Adatok az Egri Érsekmegyei Könyvtár ismertetéséhez. (Egy melléklettel és két hasonmással a szövegben.) = Magyar Könyvszemle, 1902. 10. sz. 27-49.

165. VARJÚ Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. (Egy melléklettel a szöveg közt, három rajzzal és két hasonmással.) = Magyar Könyvszemle, 1899. Új folyam VH. 134-175; 209-243; 329-345.

166. VÁSÁRY Dalma: Barclay Argenisének első magyar verses fordítása. = ItK, 1930. 98-99. (Megemlítette az 1792-ben Egerben kiadott prózai fordítást is.)

167. VASS József: A Béldi-codex. Adalékul hazai egyetemes irodalmunk történetéhez. = Új Magyar Múzeum, 1853. 9. füzet. 413-441; 441-442.: Toldy Ferenc utóirata.

168. VOIT Pál: Eger város műemlékei. = Heves megye műemlékei. II. Bp. 1972. (456-457; 469-473. A barokk könyvtár berendezése és fontosabb kódexei.)

169. VOIT Pál: Az egri festészet barokkellenes törekvései. = Az Egri Múzeum Évkönyve III. Eger, 1965. 165-180. (166. A könyvtár freskója.)

170. ZÉTÉNYI Endre: Albert Ferenc. (Budai, majd egri csillagász, meteorológus és ismeretterjesztő.) = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve VIII. Eger, 1962. 393-407.

171. ZOLNAI Béla: Könyvtáraink reformja = Tükör, 1937. 282-284.

172. ZOVÁNYI Jenő: Egy magyar R. C. Rituale a XVI. századból. = ItK, 1895. 65-95. (66. A Telegdi Miklós pécsi püspök által 1583-ban Agendárius címmel kiadott első teljes római katolikus  szertartáskönyv egy részlete megvan a könyvtárban, az Oláh-féle Ordo et Ritue kiadványhoz füzve, amely Mossóczy Zakariás tulajdona volt.)

KAPCSOLAT VELÜNK:


Kövessen minket:

Joomla Social by OrdaSoft!

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa

Magyar Katolikus Egyház

Cikkmegtekintések találatai
882286

Ritkaságainkból:

View the embedded image gallery online at:
https://efkt.hu/index.php/rolunk/bibliografia#sigProIdb74afb0279

Sütiket használunk

Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek nekünk a webhely és a felhasználói élmény javításában (nyomon követési sütik). Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal összes funkcióját.